کندانسور نیک عمودی

کندانسور نیک عمودی

کندانسور نیک سری عمودی فریونی که به‌عنوان کندانسور سردخانه کاربرد دارد، دارای مدل‌های مختلفی است که بسته به شرایط کاری، فضای موجود، بار برودتی و مواد غذایی(دمای اواپراتور) که در سردخانه نگه داری می‌شود یک از مدل‌ها باید انتخاب شود.

مدل‌ها  و ابعاد کندانسور نیک