اواپراتور مدل NEU ایستاده

اواپراتور مدل NEU ایستاده

مشخصات فنی اواپراتور نوین NEU مطابق جدول پایین است.

همچنین ابعاد اواپراتور نوین سری NEU به‌شرح جدول پایین است.