اواپراتور مدل NEC سقفی

اواپراتور مدل NEC سقفی

مشخصات فنی اواپراتور نوین NEC مطابق جدول زیر است.

همچنین ابعاد اواپراتور نوین سری NEC به‌شرح جدول زیر است.