اواپراتور آرشه با فن 50 سانتیمتری سری HCA و HCE، HCF و HCT

اواپراتور آرشه با فن 50 سانتیمتری سری HCA و HCE، HCF و HCT

اواپراتور آرشه با فن 50 ساتتیمتری در چهار گروه HCA (با فاصله فین 4.5 میلیمتر) و HCE (با فاصله فین 6.5 میلیمتر) و HCF (با فاصله فین 9 میلیمتر) و HCT (با فاصله فین 12 میلیمتر) تولید می‌شود.