اواپراتور آرشه با فن 42 سانتیمتری سری HCA و HCE و HCF

اواپراتور آرشه با فن 42 سانتیمتری سری HCA و HCE و HCF

اواپراتور آرشه با فن 42 ساتتیمتری در سه گروه HCA (با فاصله فین 4.5 میلیمتر) و HCE (با فاصله فین 6.5 میلیمتر) و HCF (با فاصله فین 9 میلیمتر) تولید می‌شود.