اواپراتور آرشه با فن 35 سانتیمتری سری HCA و HCE

اواپراتور آرشه با فن 35 سانتیمتری سری HCA و HCE

آواپراتور آرشه با فن 35 ساتتیمتری در دو گروه HCA (با فاصله فین 4.5 میلیمتر) و HCE (با فاصله فین 6.5 میلیمتر) تولید می‌شود.