کنترل کننده فشار

فشار روغن

فشار مبرد

کنترل کننده دما یا ترموستات

کنترل کننده های دیجیتال