نوین

اواپراتور نوین

اواپراتورهای نوین دارای مدل‌های مختلفی هستند که بسته به شرایط کاری، فضای موجود، بار برودتی و مواد غذایی (دمای اواپراتور) که داخل سردخانه نگهداری یا محیطی که توسط چیلر خنک می‌شود یک از مدل ها باید انتخاب شود.

کندانسور نوین

کندانسور نوین که به‌ عنوان کندانسور سردخانه و چیلر کاربرد دارد، دارای مدل‌های مختلفی است که بسته به شرایط کاری، فضای موجود، بار برودتی و دمای اواپراتور سردخانه یا چیلر، باید انتخاب شود.