مبدل پوسته و لوله

مبدل‌های حرارتی پوسته و لوله در بسیاری از صنایع و برای خنک سازی مایعات کاربرد دارند. ساختار این مبدل‌ها تشکیل شده از یک پوسته با لوله‌های ساده یا لوله های سطح پیشرفته است. مایعات یا گازها یکی در داخل لوله ها و دیگری در خارج از لوله ها و درون پوسته جریان دارد. مبدل‌های حرارتی در دو نوع تک فاز یا دو فاز موجود می‌باشند که از دو فاز برای جوشاندن یا متراکم کردن مایعات استفاده می‌شود.

Shell-and-tube heat exchangers
Shell-and-tube heat exchangers