فیلتر درایر

فیلتر درایر
فیلتر درایر وسیله  ایست که مواد نامطلوب سیکل را جذب می کند. از قبیل: رطوبت، اسید که می توانند تاثیرات مخربی را بر روی سیکل تبرید بگذارند. وظیفه فیلتر درایرها در سیستم های تبرید: فیلتر درایر از سیستم تبرید در برابر ذرات نامطلوب برای سیستم محافظت می کند.
فیلتر درایرها واکنش های شیمیایی در سیکل تبرید را با حذف ذرات خارجی به حداقل می رسانند.
فیلتر درایر همچنین می تواند اسید و ذرات جامد را جمع آوری کند. فیلتردرایر از تشکیل برفک در اریفیس شیرانبساط به وسیله جمع آوری رطوبت در سیسستم جلوگیری می کند.

کر درایر دانفوس 48DC

کر درایر یا فیلتر کر درایر یا سنگ کور در واقع عسته جامد درون فیلتر درایر است.فیلتر درایر ها از دو بخشه پوسته و هسته(کر) تشکیل شدهاند. جنس این هسته بر اساس نوع سیکل تبریدی, مشخصات سیال تبرید و نوع روغن کمپرسور تعیین میشود. اما به طور معمول به دو نوع معمولی و اسیدی تقسیم میشود.