شیر برقی

روش نامگذاری شیر برقی (Alco Solenid Valve)

جدول ظرفیت اسمی شیر برقی های آلکو