شیر انبساط ترموستاتیک

شیر انبساط قطعه اصلی از اجزای سیکل تبرید می‌باشد که وظیفه اصلی این قطعه کاهش فشار مبرد تا دمای تبخیر می‌باشد و تنها بر اساس سوپر هیت خروجی از اواپراتور کار می‌کند.

Exchangeable-Orifice
Exchangeable-Orifice
Fixed-Orifice
Fixed-Orifice
Injection-Valves
Injection-Valves