شیر انبساط ترموستاتیک

شیر انبساط قطعه اصلی از اجزای سیکل تبرید می‌باشد که وظیفه اصلی این قطعه کاهش فشار مبرد تا دمای تبخیر می‌باشد و تنها بر اساس سوپر هیت خروجی از اواپراتور کار می‌کند.

A_Series
A_Series
ACPE
ACPE
AFA_Series
AFA_Series
B_Series-1
B_Series-1
BA-BN_Series-1
BA-BN_Series-1
HF_Series-1
LAE
LAE
NXT_Series
NXT_Series
T_Series
T_Series
TEF
TEF
TI
TI
TLE
TLE
TRA
TRA
TX3
TX3
TXV
TXV
XB1019
XB1019
ZZ
ZZ