شیر انبساط الکترونیک

شیر انبساط قطعه اصلی از اجزای سیکل تبرید می‌باشد که وظیفه اصلی این قطعه کاهش فشار مبرد تا دمای تبخیر می‌باشد و تنها بر اساس سوپر هیت خروجی از اواپراتور کار می‌کند.

ETS-6
ETS-6
ETS-6-DC-coils
ETS-6-DC-coils
ETS-12.5---ETS-25
ETS-12.5—ETS-25
ETS-50--ETS-100
ETS-50–ETS-100
ETS-250---ETS-400
ETS-250—ETS-400