شیر انبساط الکترونیک

شیر انبساط قطعه اصلی از اجزای سیکل تبرید می‌باشد که وظیفه اصلی این قطعه کاهش فشار مبرد تا دمای تبخیر می‌باشد و تنها بر اساس سوپر هیت خروجی از اواپراتور کار می‌کند.

EX2
EX2
EX3
EX3
EX4
EX4
EX7
EX7
EX8
EX8
EX4-5-6
EX4-5-6