اسکرال

دارای دو سری H و S می‌باشد:

Danfoss scroll compressors H-series

Danfoss scroll compressors S-series